PET (B1 Preliminary)

РЕТ е сертификатен и международно признат изпит за ученици на “University of Cambridge”. Тестът съответства на ниво В1 от Европейската езикова рамка. 

Кандидатите могат да държат изпита в компютърен или хартиен вариант. Актуалните изпитни дати всеки може да види в официалния сайт на “Cambridge” или да провери в избрания изпитен център, в който ще се яви. 

Хей ти, разгледа ли новите ни курсове?

Освен това, че може да бъде на компютър или хартия обаче, изпитът има и 2 разновидности – PЕТ B1 и т.нар. “PЕТ B1 за училища” (“PET B1 for Schools”). 

Вариантът за училищата се появява през последните няколко години, но има същите формат и ниво, както и традиционният PET B1. 

Единствената разлика е, че всички теми са подбрани и специално разработени така, че изцяло да съответстват на тийнейджърския интерес. 

По този начин изпитът може да увеличи и мотивацията на учениците да изучават английски език, да надграждат знанията си и да се явят на сертификатни изпити в по-горни нива като FCE, CAE и CPE.

Получаването на РЕТ B1 сертификат показва, че човек може:

 • да чете кратки книги и статии на английски;
 • да пише писма и имейли на ежедневни теми;
 • да разбира фактологична информация или инструкциите на преподавателя си, свързани с учебния процес;
 • да води разговори на ежедневни теми и да е способен да представя свои работи на писмен и говорим английски.

Изпитният формат на PET B1

Той се състои от 3 модула:

 • “Reading and Writing” – времетраенето е 1 час и 30 минути, като компонентът е разделен на 8 части; 5 от тях проверяват уменията за четене на кратки и дълги текстове, а останалите 3 се концентрират върху писмените умения на кандидата; за да бъде успешно преминат този модул, всеки кандидат трябва да разбира прочетената писмена информация (текстове от брошури, вестници, списания), всеки кандидат трябва да покаже и, че може да използва знанията по лексика и граматика, като създава текстове (кратко съобщение и писане на история или писмо от около 100 думи); отличното преминаване на целия компонент е 50% от общия резултат на изпита;
 • “Listening” – модулът трае 36 минути и е 25% от общия резултат; различни задачи, разделени в 4 части с общо 25 въпроса, изпитват уменията за слушане и разбиране; записите са от различни ситуации (речи, интервюта, монолози, диалози или дискусии на ежедневни теми); след слушането на даден запис следва отговор на въпросите към него; от кандидатите се очаква да демонстрират широк спектър от умения за слушане и разбиране на цялата информация, дори наблюдение на мнения, нагласи и намерения на говорителите;
 • “Speaking” – тук времетраенето е 10 – 12 минути; в 4 части с различни задачи кандидатите трябва да покажат умението си за водене на разговор на английски език; този компонент изпитва способността на всеки кандидат да комуникира ефективно, като сред задачите са разказване за себе си, включване в дискусии, водене на разговор с друг кандидат; очаква се демонстриране на набор от умения като организация на мисли, водене на преговори, ясно представяне на мнение, обсъждане на алтернативи, договаряне, поддържане на дискусия с подходящи произношение, интонация и бързина; отличието на този компонент е 25% от общия резултат.

Начин на оценяване в PET B1

Всички кандидати са оценявани чрез стандартизирана скала на точкуване. Максималният брой точки е 100. За да премине успешно, всеки кандидат трябва да изкара минимум 70 точки. 

При получен резултат между 45 и 69, ще бъде даден сертификат за владеене на ниво А2. Естествено, ако знанията надминават това и достигат изискваното за PET ниво B1, отново има ясна степен на оценяване. 

На сертификатът може да е написана една от следните три оценки: “Pass” (“Преминал”), “Pass with Merit” (“Преминал с много добър”) или “Pass with Distinction” (“Преминал с отличие”).

През февруари 2016 г. от Университета в Кеймбридж променят оценяването на крайния резултат, като представят разработената нова и стандартизирана за всички изпити на Кеймбридж скала – “Cambridge English Scale”. 

С нея всички явили се кандидати ще получават не само обща оценка, а и резултат поотделно за всеки компонент на изпита. 

Целта е да бъде представена по-подробна информация за представянето на кандидата в отделните части. Общият брой точки, необходим за общата оценка от изпита, ще се формира средно аритметично от точките на всеки компонент.

Крайният резултат от PET ще бъде обявяван в следната скала:

 • от 160 до 170 точки – сертификат PET с оценка “Pass with Distinction” (“Преминал с отличие”) и знания на ниво B2
 • от 153 до 159 точки – сертификат PET с оценка “Pass with Merit” (“Преминал с много добър”) и знания на ниво B1
 • от 140 до 152 точки – сертификат PET с оценка “Pass” (“Преминал”) и ниво на знания B1
 • от 120 до 139 точки – за резултатите в този диапазон кандидатът е оценен на ниво А2 и не получава официален сертификат PET

Хей ти, разгледа ли новите ни курсове?

Разгледай и другите ни статии

Call Now Button